Artikler

Arbeidsorganisasjoner i Norge

Det er fire hovedsammenslutninger av fagforeninger på arbeidstakersiden. LO er den største sammenslutningen med 930 000 medlemmer. Inn under LO-paraplyen finner man fagforeninger som Fagforbundet som organiserer arbeidstakere både i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private virksomheter. Det er LO’s største forbund med 360 000 medlemmer. Et annet stort forbund er Fellesforbundet, som organiserer ansatte innen den private

Hva står i en tariffavtale?

Det varierer selvsagt hva som er regulert og hvor omfattende regulering en tariffavtale har. Til illustrasjon kan det vises til Hovedavtalen av 2010 mellom NHO og Sykepleierforbundet. I innledningen til avtalen angis partsforholdet, avtalens varighet og dens virkeområde. Så slås en del alminnelige tariffrettslige prinsipper fast, som at det er organisasjonsrett og fredsplikt. Kapitel 3

Erstatningsansvar ved tariffbrudd

Ved ulovlig tariffbrudd og/eller arbeidsstans vil det kunne foreligge ansvar hos den som har trådt feil, som kan gi grunnlag for at det må betales erstatning. Hjemmel finnes i Arbtvl. § 5. Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Erstatning for tariffbrudd eller ulovlig arbeidsstans skal av retten fastsettes under hensyn til skadens størrelse, skadevolderens skyld og økonomiske

Tolkning av tariffavtaler

Utgangspunktet ved tolkning av tariffavtaler er det samme som ved tolkning og utfylling av andre avtaler. Hersker det en felles forståelse om hva som er ment, så er dette avgjørende, og ikke hvordan man naturlig skal forstå ordlyden i avtalen. Men, er man enige om noe, blir det ikke tvist. Når saker havner for arbeidsretten

Inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler

Prosessen med inngåelse av en tariffavtale starter vanligvis med at det fremmes krav om det fra en fagforening overfor en arbeidsgiver. Partene går i forhandlinger om dette kravet, og ikke sjelden bærer ikke dette første møtet mellom partene karakter av å være reelle forhandlinger. Fagforeningen ønsker gjennomslag fullt ut for sitt krav, noe sjelden arbeidsgiver

Hva driver arbeidsretten med?

Arbeidsretten er en særdomstol som ble opprettet samtidig med at den første arbeidstvistloven trådte i kraft i 1915. Hovedregelen er at det er arbeidslivets organisasjoner som opptrer som parter i saker som verserer for Arbeidsretten. Det er kun de overordnede parter i en tariffavtale som har adgang til å anlegge sak for Arbeidsretten. Hvis for

Tariffavtaler ved virksomhetsoverdragelse

Kan en tariffavtale som gjelder i bedrift A bli gjort gjeldende i bedrift B, ved virksomhetsoverdragelse (B kjøper A)? Svaret er i utgangspunktet, ja. Det er sågar hovedregelen at tariffavtaler som løper og binder arbeidsgiver og ansatte følger med til den overtakende bedriften. Med andre ord kan en bedrift B, som tidligere har vært helt

Hvem er riksmekleren og hvilke oppgaver tilligger denne funksjonen?

Riksmekleren har som oppgave er å mekle mellom partene arbeidslivet når det har oppstått tvist om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Ordningen med riksmekler ble innført samtidig med den første arbeidstvistloven i 1915, og har vært lite endret siden opprettelsen. Riksmekleren har en hjelpefunksjon, og har som formål å unngå konflikt mellom partene. Et viktig

Hva er den nordiske modellen?

Den nordiske modellen er en samlebetegnelse på hvordan de nordiske landene organiserer blant annet arbeidslivet. Det sentrale er at det er stor grad av sosial trygghet, med små lønnsforskjeller, velutviklede og generøse velferdsordninger og lav arbeidsledighet samtidig som kapitalistiske grunnprinsipper er førende for utviklingen og deltakelse i fri internasjonal handel er en selvfølge. Forholdene i

Hva er frontfagmodellen?

Frontfagsmodellen er en modell som er utviklet for å sikre en korrekt lønnsvekst i det norske arbeidslivet. Den tar utgangspunkt i hvor sterk lønnsvekst de konkurranseutsatte sektorene i arbeidslivet tåler. I alle fall teoretisk er det slik at man kan skille mellom konkurranseutsatt og skjermet sektor (ikke alltid mulig å skille klart da de fleste