Artikler

Permittering av ansatte

No comments

e834b0092ff2033ecd0b470de7444e90fe76e6d01ab9194390f0c3 640 delete Permittering av ansatte

Et alternativ til oppsigelse er å permittere ansatte. Her følge ren kort gjennomgang av reglene for permittering.

Hva innebærer en permittering?

En permittering innebærer at arbeidsforholdet midlertidig avvikles. Det vil si at bedriftens plikter, som å betale lønn, opphører. Det samme gjelder arbeidstakers plikter. Den ansatte slipper å jobbe. Forutsetningen med permittering er imidlertid at arbeidsforholdet skal gjenopptas straks utsiktene er bedre for bedriften. Den ansatte er pliktig til å begynne å jobbe igjen når permitteringsperioden er over. Følgelig kan han ikke begynne i ny jobb uten å si opp ansettelsesforholdet først. Dersom den ansatte blir permittert i mer enn 3 måneder eller bare inntil videre er det praksis for at det ikke løper noen oppsigelsestid dersom han sier opp stillingen. Dette er naturlig da det må legges til grunn at bedriften ikke har arbeidsoppgaver til vedkommende.

Saksbehandlingsreglene

Det finnes få lovfestede saksbehandlingsregler for permittering. Det gjelder imidlertid et krav om at den ansatte må sendes et permitteringsvarsel før permittering iverksettes. Selv om det ikke er noe krav anbefaler vi at årsaken til permitteringen oppgis her samt forventet lengde på permitteringen. Vi anbefaler imidlertid at situasjonen i tillegg drøftes med den ansatte og eventuelt en rådgiver, for eksempel bedriftens tillitsvalgte.

Er det lettere å permittere en ansatt enn å si ham opp?

Ja, adgangen til å permittere er videre enn å si opp. Dette utfra en tankegang om at det er mindre brutalt å midlertidig suspendere et arbeidsforhold kontra en endelig avslutning.

Kan man delvis permittere en ansatt?

Ja, det er det adgang til, og det kan være en fornuftig løsning. Den ansatte opprettholder da kontakten med arbeidsplassen og fortsetter med sine tidligere arbeidsoppgaver. Overgangen til 100% stilling ved permitteringsperiodens slutt blir da også enklere.

Hva gjør man om man etter man har foretatt permitteringer innser at det ikke er mulig å ta de permitterte tilbake igjen?

Da må man foreta en formell oppsigelse. Dersom bedriften ønsker det må den ansatte da komme tilbake på jobb i avtalt oppsigelsestid.

Hva skjer om et ansatt går permittert i hele den varslede permitteringsperioden, men ikke får tilbake jobben etterpå.

Da er det praksis for at bedriften betaler lønn for perioden vedkommende har vært permittert.

Finnes det offentlige støtteordninger for permitterte?

Den ansatte har rett til dagpenger under permittering i inntil 30 uker i løpet av en 18- månedersperiode. Forutsetningen er at han er permittert minst 50 %. Videre må årsaken til permitteringen være forhold som bedriften ikke kunne forutse. For å unngå at dette problemet oppstår bør arbeidsgiver, dersom det er tilfelle, og dersom den ansatte er enig, utarbeide skriftlig dokumentasjon på at bedriften har gjort det som kan forventes for å unngå permittering, og at årsaken til permitteringen ligger utenfor arbeidsgivers kontrollsfære.

Lov om lønnsplikt under permittering (permitteringslønnsloven) regulerer arbeidsgivers lønnsplikt overfor permitterte. Loven fastslår at det må betales permitteringslønn en kort periode etter permitteringen. Hovedregelen er at bedriften betaler lønn i 10 arbeidsdager etter permitteringen.

Kenneth Strømme GundersenPermittering av ansatte

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *