Artikler

Oppsigelse pga alder

No comments

e134b00d2bf41c3e81584d04ee44408be273e7d611b2184492f0 640 elder Oppsigelse pga alderNår kan man si opp en ansatt pga alder?

Etter de nye reglene om dette i arbeidsmiljøloven er nå grensen 72 år, mot tidligere 70 år. Når denne alderen er nådd hos en ansatt kan man bringe arbeidsforholdet til opphør uten særlig grunn. Å bringe arbeidsforholdet til opphør ved fylte 72 år er en rettighet en bedrift har.

Er det ikke adgang til å operere med en lavere aldersgrense?

Jo, aldersgrensen kan settes lavere dersom hensynet til helse og sikkerhet tilsier dette. I så fall fastsetter ikke loven noen nedre grense for slik aldersgrense. Slike særaldersgrenser reiser imidlertid spørsmål om eldre arbeidstakere som må tre ut av stillingen som følge av denne aldersgrensen blir diskriminert. Avgjørende for dette spørsmål er om aldersgrensen har et saklig formål og ikke er uforholdsmessig inngripende.

Er det ikke lov å ha en aldersintern grense?

Det er det adgang til, men her gjelder den en nedre grense. Den aldersinterne grensen kan ikke være lavere enn 70 år. Kriteriene for å anvende en slik aldersintern grense er at aldersgrensen er kjent blant de ansatte, er praktisert konsekvent, i tillegg til at arbeidstakere som rammes av grensen må ha mottatt en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.

At grensen er kjent innebærer innebærer at bedriften på en klar og tydelig måte må ha spredd informasjon om ordningen. Det må avgjøres fra sak til sak om den form bedriften har valgt er tilstrekkelig for at ordningen skal ha blitt kjent. Det er ikke et krav at hver enkelt arbeidstaker faktisk er kjent med aldergrensen.

Det følger av rettspraksis at det godtas som konsekvens praktisering om 10 % av arbeiderne får fortsette utover den interne grensen. Man skal nok ikke mye utover dette nivå før praktiseringen kan bli stemplet som inkonsekvent.

Skal det gis ordinær oppsigelse?

Nei, det gis ikke oppsigelse ved slik fratreden. Isteden må bedriften sende varsel om tidspunkt for fratreden. Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden etter at varslet er kommet frem til arbeidstaker. Det er ikke spesielle formkrav til varselet. Bestrider den ansatte at han skal fratre, kan han ikke kreve å stå i stillingen slik en oppsagt arbeider kan (etter prøvetiden).

Skal det gjennomføres drøftelsesmøte før det sendes varsel?

Det skal det ikke. Men loven henstiller bedriften til å ta en samtale med den ansatte før varselet sendes. Det vil antakelig ikke ha noen rettslige konsekvenser om man ikke gjennomfører slik samtale.

 

Kenneth Strømme GundersenOppsigelse pga alder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *