Artikler

Hva menes med streik, lockout og annen arbeidskamp?

No comments

Den norske arbeidstvistloven definerer streik som: “hel eller delvis arbeidsstans som arbeidstakere i fellesskap eller i forståelse med hverandre iverksetter for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening. Som ledd i en streik regnes også når vedkommende bedrift søkes sperret for arbeidskraft.”

Streik er et aktuelt «våpen» som tas i bruk av de ansatte dersom forhandlinger mellom organisasjoner fra henholdsvis arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i et lønnsoppgjør ikke fører frem, og heller ikke riksmekleren har klart å få til en løsning. Når det streikes møter de ansatte fortsatt på jobb, men arbeid utføres enten ikke i det hele tatt, eller det utføres som ledd i en «gå sakte»- aksjon (strengt tatt en egen form for arbeidskamp) Det er et sterkt middel som er ment å ramme bedriftens muligheter til fortsatt drift med derav følgende inntektstap. Organiseringen av streiken gjøres vanligvis av fagforeninger. Som ledd i streiken kan det også iverksettes tiltak for å forhindre uorganiserte medlemmer som ikke er i streik fra å gjøre sitt arbeid.

Arbeidstvistloven definerer lockout som: «hel eller delvis arbeidsstans som en arbeidsgiver iverksetter for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening og en fagforening, uten hensyn til om andre arbeidstakere tas inn istedenfor de utestengte. Som ledd i en lockout regnes også når de utestengte arbeidstakerne søkes hindret i å få annet arbeid».

Forskjellen mellom streik og lockout er altså hvem som iverksetter den. Ellers er det likeverdige «maktmidler». I begge tilfeller bortfaller arbeidsgivers lønnsplikt.

Streik er relativt vanlig, mens lockout sjelden brukes. Men av og til brukes dette virkemidlet, som da det i 1986 ble igangsatt en meget omfattende lockout som rammet 102.000 LO-organiserte arbeidstakere. Et av stridstemaene da var blant annet LO’s krav om 37,5 timers arbeidsuke i lønnsoppgjøret. Det var Norsk Arbeidsgiverforening som gikk til lockout i disse forhandlingene, uten at dette førte frem. Foreningen måtte gi etter for kravene etter en uke og direktøren i foreningen måtte gå av.

Det er dog vanlig at arbeidsgivere truer med lockout og undertiden iverksettes dette, om en i en slik grad at ikke mange arbeidere berøres.

Arbeidskamp er en betegnelse på streik/gå sakte- aksjoner og lockout. Sympatiaksjoner for andre streikende faller også inn under begrepet arbeidskamp.

 

Kenneth Strømme GundersenHva menes med streik, lockout og annen arbeidskamp?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *