Artikler

Hvem eller hva er en tillitsvalgt?

No comments

Den tillitsvalgte er et bindeledd mellom de ansatte og ledelsen. Den tillitsvalgtes rolle er særlig fremtredende i lokale forhandlinger. Lokale forhandlinger gjelder i hovedsak lønnsforhandlinger mellom en bedrift og dens ansatte, i motsetning til kollektive forhandlinger som gjelder grupper av ansatte. Den tillitsvalgte bør derfor ha god oversikt over de ansattes lønnsutvikling samt den enkeltes betydning for bedriften. Et godt samarbeid mellom en tillitsvalgt og en bedrift forutsetter at det er løpende dialog mellom partene og at den tillitsvalgte har nødvendig kjennskap til den enkelte ansatte og lønnsnivået i bedriften.

Den tillitsvalgte har også en sentral rolle i konflikter på arbeidsplassen. Det forutsettes for eksempel i arbeidsmiljøloven at i drøftelsesmøter (som avholdes når oppsigelse vurderes) så har den ansatte rett til å stille med tillitsvalgt.

Sammen med verneombudet er den tillitsvalgte «go to»- personene for de ansatte. Rollen er helt fremtredende for ivaretakelsen av de ansattes interesser. Rollen kan også være vanskelig i den forstand at det er snakk om en dobbeltrolle. Den tillitsvalgte må i enkelte sammenhenger ta instruks fra arbeidsgiver og må forholde seg til styringsretten. I andre sammenhenger er den tillitsvalgte likestilt, og forventes også å stå opp mot bedriften om det kreves.

Som følge av dette er det for eksempel i hovedavtalen mellom LO og NHO inntatt en egen bestemmelse om oppsigelse og avskjed av tillitsvalgte (§ 5-11). Det fremgår her at det skal legges vekt på den spesielle stilling de tillitsvalgte har i bedriften i oppsigelsesprosesser. I alminnelighet vil det nok uavhengig av om dette er avtaleregulert være slik at domstolene ser hen til den vanskelige rollen den tillitsvalgte her. Det gjelder et saklighetskrav ved oppsigelser, og dersom sakligheten i en oppsigelse «skurrer» overfor en tillitsvalgt, er nok ikke veien til ugyldighet lang. En oppsigelse av en tillitsvalgt begrunnet med for eksempel samarbeidsproblemer, skjerper nok overvåkenheten til en dommer.

Det er også naturlig at de ansatte kontakter den tillitsvalgte for å få informasjon om for eksempel lønn, pensjon, turnuser, oppsigelser osv. Det er derfor viktig at de tillitsvalgte har fått grundig opplæring, som de også får gjennom kursing av sine respektive forbund.

Hvordan velges den tillitsvalgte?

Arbeidsmiljøloven har ikke egne regler vedrørende tillitsvalgte. En må derfor se hen til gjeldende tariffavtaler som en bedrift er bundet av for å finne grunnlaget for valg av den tillitsvalgte. Etter Hovedavtalen fremgår det for eksempel at det er en rett og om arbeidsgiver forlanger det også en plikt for de ansatte å velge tillitsvalgt. Fagforeningen (og det kan være flere på en arbeidsplass) skal etter Hovedavtalen velge sin tillitsvalgte blant «anerkjent dyktige arbeidstakere ved bedriften med erfaring og innsikt i dens arbeidsforhold». Om mulig skal også den tillitsvalgte ha arbeidet i virksomheten de siste to år. Valget som foretas skal også «gi et fullgyldig uttrykk for viljen hos flertallet av de organiserte arbeidstakere».

 

Kenneth Strømme GundersenHvem eller hva er en tillitsvalgt?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *