Artikler

Hva er en tariffavtale?

No comments

En tariffavtale er en skriftlig avtale (skriftlighet er en absolutt forutsetning for at det skal være snakk om en tariffavtale) inngått mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller mer vanlig – en arbeidsgiverforening. Den forplikter begge parter så lenge den gjelder. Denne forpliktelsen viser seg blant annet ved at bestemmelser i en individuell arbeidsavtale som strider imot en tariffavtale som arbeidsgiveren i den aktuelle arbeidsavtalen er bundet av, automatisk blir ugyldige, jf. Arbeidstvistloven § 6. Merk at ansatte som er uorganisert som hovedregel ikke er bundet av noen tariffavtale.

Det er et krav at en tariffavtale må gjelde et ubestemt antall arbeidere innen en nærmere begrenset del av arbeidslivet. Dersom den er ment å regulere individuelle arbeidsforhold, så vil den rettslig sett ikke være en tariffavtale. Den sentral del av en tariffavtale vil være lønnsvilkår («tariff»). Men det er også vanlig at avtalen regulerer arbeidstid, skiftarbeid og overtidsarbeid og har bestemmelser om ferie, pensjon, permisjoner, permittering mv.

Det er vanlig at det inngås store omfattende tariffavtaler for store sektorer av arbeidslivet (hovedavtaler) samt mindre og mer spesifikke avtaler. Det oppstår slik sett et hierarki av tariffavtaler. I privat sektor vil det på toppen av dette hierarkiet være en hovedavtale som gjelder for et nærmere bestemt tariffområde. Under der igjen vil det eksistere ulike overenskomster, som gjelder innenfor ulike forbund. Det kan også være inngått særavtaler.

I det offentlige opererer man med en litt annerledes struktur. På toppen av hierarkiet der har man en hovedavtale i tillegg til en hovedtariffavtale. Disse gjelder for alle. Bestemmelser om lønn utgjør hoveddelen av hovedtariffavtalene både i statlig og kommunal sektor. Under dette nivået igjen finner man diverse særavtaler, typisk gjeldende forbundsvis. Tariffområdene i offentlig sektor er henholdsvis staten, Oslo kommune og øvrige kommuner.

Det fremgår av arbeidstvistloven § 3 at en «fagforening, arbeidsgiver, arbeidsgiverforening eller sammenslutning av slike kan fremsette krav om forhandlinger med sikte på å inngå eller revidere en tariffavtale». Ved manglende enighet etter forhandlinger og megling, kan det oppstå arbeidskamp (streik og lockout).

I perioden som en inngått tariffavtale gjelder for er det fredsplikt mellom partene, som vil si at arbeidskamp ikke er tillatt.

Det er vanlig at det gjelder en overenskomst sammen med en hovedavtale, hvoretter lønnsreguleringen fremgår av overenskomsten mens øvrige arbeidsforhold er regulert i hovedavtalen. Slike forhold kan være rett til informasjon og innsyn, og nærmere regler om valg av tillitsvalgt og beskyttelse av tillitsvalgt med eventuelle oppsigelser og for eksempel nærmere regulering av fremgangsmåte for konfliktløsning.

Det er vanlig at overenskomsten forhandles om hvert andre år, mens hovedavtalen forhandles om hvert fjerde år.

 

 

Kenneth Strømme GundersenHva er en tariffavtale?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *