Artikler

Hva er en fagforening?

No comments

Ordet fagforening knytter seg alltid til arbeidstakersiden i arbeidslivet. Av og til brukes også arbeidstakerorganisasjon, arbeidstakerforening og fagforbund om samme «fenomen» – en sammenslutning av arbeidstakere som kjemper for sine rettigheter overfor arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening som representerer arbeidsgiver.

I den sentrale lov på det kollektive området innen arbeidsretten – arbeidstvistloven, brukes begrepet fagforening. I tjenestetvistloven, som gjelder statlig sektor, brukes tjenestemannsorganisasjon. I arbeidstvistloven defineres fagforening som «enhver sammenslutning av arbeidstakere eller av arbeidstakeres foreninger som har til formål å vareta arbeidstakernes interesser overfor deres arbeidsgivere».

En fagforening er noe en ansatt kan velge å melde seg inn i. Det er organisasjonsfrihet i Norge, slik at ingen kan hindres fra å være medlem i en fagforening. Fordelen med medlemskap, utover at man gjerne tilbys rimelige kurs, advokatbistand mv er at fagforeningene har rett til å fremme krav overfor arbeidsgiver, typisk om at det skal inngås tariffavtale. I en tariffavtale sikres rettigheter og lønnsvilkår for medlemmet. Som medlem bindes man av den tariffavtale som fagforeningen fremforhandler med arbeidsgiversiden. De rettigheter man som ansatt sikres gjennom avtalen, binder også arbeidsgiver.

Fagforeningenes «makt» over arbeidsgivere er normalt proporsjonal med antallet medlemmer i foreningen. Fagforeningene kan ta sine medlemmer ut i streik. Det sier seg selv at dersom 70 % av de ansatte på en arbeidsplass er medlem av samme organisasjon, så vil denne foreningens forhandlingsposisjon overfor arbeidsgiver være betydelig da en streik kan ha omfattende økonomiske konsekvenser for en arbeidsgiver.

I det norske arbeidsliv har man lang tradisjon for å organisere seg. Pr i dag er organisasjonsgraden opp mot 50 %, som i internasjonal målestokk er relativt høyt. Norske bedrifters konkurransekraft internasjonalt viser seg i førende indekser å være meget god, og leve- og velferdsstandarden er høy i Norge. Det kollektive samarbeidet mellom arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgivere og myndighetene virker derfor å fungere. Fagforeningenes makt er imidlertid svekket både i Europa og USA, og interesser som kontraktsfrihet og næringsfrihet har vært mer fremtredende internasjonalt i mange år.

 

Kenneth Strømme GundersenHva er en fagforening?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *