Kenneth Strømme Gundersen

Innsyn i den ansattes e-post

Av og til har en bedrift behov for å skaffe seg tilgang til en ansatts e-poster. Under her redegjør våre arbeidsrettseksperter for når det er rettslig adgang til dette. Ta gjerne kontakt med oss for en rask rådføring før slik beslutning tas, da dette er et område arbeidsgivere skal trå varsomt. Datatilsynet har laget egne retningslinjer Disse

Varslingssak

Ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i en bedrift. Her skal vi kort redegjøre om regelverket i såkalte varslingssaker Når kan en ansatt varsle om kritikkverdige forhold? Så lenge er varslingen er forsvarlig kan en ansatt alltid varsle om kritikkverdige forhold. Hva kan være kritikkverdige forhold? Dette kan i prinsippet være hva

Virksomhetsoverdragelse

Under her svarer våre advokater på hva en virksomhetsoverdragelse er og hvilke arbeidsrettslige konsekvenser det får for ansatte at det skjer en slik overdragelse. Hva regnes som en virksomhet? Begrepet skal tolkes vidt. Alle bedrifter og foretak som omfattes av arbeidsmiljøloven vil være en virksomhet. Det er først når det ikke er virksomheten som helhet

Oppsigelse pga alder

Når kan man si opp en ansatt pga alder? Etter de nye reglene om dette i arbeidsmiljøloven er nå grensen 72 år, mot tidligere 70 år. Når denne alderen er nådd hos en ansatt kan man bringe arbeidsforholdet til opphør uten særlig grunn. Å bringe arbeidsforholdet til opphør ved fylte 72 år er en rettighet

Suspensjon av ansatt

Dersom det er grunn til å anta at en ansatt har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed, er det adgang til å pålegge den ansatte til å fratre mens det gjøres undersøkelser. Dette er en praktisk regel, som med fordel kunne vært bruk mer etter vår vurdering. Her skal det redegjøres for

Avskjedige ansatt

En avskjed innebærer at en arbeidsavtale heves i samme øyeblikk som beslutningen om avskjed meddeles den ansatte. Som en skjønner er det en dramatisk handling å gå til dette skritt. Her skal vi blant annet redegjøre for hvilke situasjoner hvor det etter rettspraksis vil kunne være aktuelt å gi avskjed. Rettslige vilkår for avskjed «Grovt

Formkrav ved oppsigelse

Hvorfor er det så viktig med formkravene til en oppsigelse? Strenge formkrav bidrar til at bedriften tenker så godt om før det gis en oppsigelse. Man tvinges på en måte til å se situasjonen i øynene. Videre sikrer formkravene at helt essensiell informasjon for arbeidstaker så som hvem han skal rette en sak mot ved

Retten til å stå i stillingen

Ved oppsigelse av en ansatt risikerer man at den ansatte krever å stå i stillingen. Hva innebærer dette? Få svar fra våre arbeidsrettseksperter under her. Hvorfor har oppsagte arbeidere rett til likevel å fortsette i stillingen? Det er for at det skal være kontinuitet i arbeidsforholdet mens en rettssak pågår slik at arbeideren lettere kan fortsette videre i

Nedbemanning – prosessen

Når kan man nedbemanne? Dersom det kan vises til et behov for å innskrenke driften, rasjonalisere driften eller omstille på annen måte, vil det normalt være saklig grunn for å starte en nedbemanningsprosess. Det er sjelden at «slaget» handler om hvorvidt det er adgang til å nedbemanne. Retten vil bare unntaksvis overprøve bedriftens vurderinger av

Permittering av ansatte

Et alternativ til oppsigelse er å permittere ansatte. Her følge ren kort gjennomgang av reglene for permittering. Hva innebærer en permittering? En permittering innebærer at arbeidsforholdet midlertidig avvikles. Det vil si at bedriftens plikter, som å betale lønn, opphører. Det samme gjelder arbeidstakers plikter. Den ansatte slipper å jobbe. Forutsetningen med permittering er imidlertid at