Artikler

Suspensjon av ansatt

Dersom det er grunn til å anta at en ansatt har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed, er det adgang til å pålegge den ansatte til å fratre mens det gjøres undersøkelser. Dette er en praktisk regel, som med fordel kunne vært bruk mer etter vår vurdering. Her skal det redegjøres for

Avskjedige ansatt

En avskjed innebærer at en arbeidsavtale heves i samme øyeblikk som beslutningen om avskjed meddeles den ansatte. Som en skjønner er det en dramatisk handling å gå til dette skritt. Her skal vi blant annet redegjøre for hvilke situasjoner hvor det etter rettspraksis vil kunne være aktuelt å gi avskjed. Rettslige vilkår for avskjed «Grovt

Formkrav ved oppsigelse

Hvorfor er det så viktig med formkravene til en oppsigelse? Strenge formkrav bidrar til at bedriften tenker så godt om før det gis en oppsigelse. Man tvinges på en måte til å se situasjonen i øynene. Videre sikrer formkravene at helt essensiell informasjon for arbeidstaker så som hvem han skal rette en sak mot ved

Retten til å stå i stillingen

Ved oppsigelse av en ansatt risikerer man at den ansatte krever å stå i stillingen. Hva innebærer dette? Få svar fra våre arbeidsrettseksperter under her. Hvorfor har oppsagte arbeidere rett til likevel å fortsette i stillingen? Det er for at det skal være kontinuitet i arbeidsforholdet mens en rettssak pågår slik at arbeideren lettere kan fortsette videre i

Nedbemanning – prosessen

Når kan man nedbemanne? Dersom det kan vises til et behov for å innskrenke driften, rasjonalisere driften eller omstille på annen måte, vil det normalt være saklig grunn for å starte en nedbemanningsprosess. Det er sjelden at «slaget» handler om hvorvidt det er adgang til å nedbemanne. Retten vil bare unntaksvis overprøve bedriftens vurderinger av

Permittering av ansatte

Et alternativ til oppsigelse er å permittere ansatte. Her følge ren kort gjennomgang av reglene for permittering. Hva innebærer en permittering? En permittering innebærer at arbeidsforholdet midlertidig avvikles. Det vil si at bedriftens plikter, som å betale lønn, opphører. Det samme gjelder arbeidstakers plikter. Den ansatte slipper å jobbe. Forutsetningen med permittering er imidlertid at

Oppsigelse av ansatt som er sykemeldt

En praktisk problemstilling er hvorvidt det er adgang til å si opp noen som er sykemeldt. Adgangen vil være forskjellig alt ettersom sykdommen er begrunnelsen for oppsigelsen eller ikke. Er sykdommen begrunnelsen bør det etter vår vurdering gå minst et par år hvor den ansatte ikke er i full jobb før dette vurderes. Ellers kan

Si opp ansatt i prøvetid

I prøvetiden har den ansatte et begrenset vern mot oppsigelser. Mens prøvetiden løper kan derfor bedriften på enklere måte enn etter prøvetiden «bli kvitt» en ansatt man ikke mener duger. Fritt frem er det imidlertid. Det er en del fallgruver som bedriftene dessverre av og til går i. Men fortvil ikke, her er hjelp å

Si opp ansatt

Som bedriftseier er det stor sannsynlighet for at man på et eller annet tidspunkt blir nødt til å si opp en ansatt. Det er en det av «gamet», men likevel sjelden noen hyggelig oppgave. Som bedriftseier ser man selvfølgelig konsekvensene en oppsigelse vil ha for personen det gjelder. En annen faktor er risikoen for at