Artikler

Hvem er arbeidslivets parter?

Det er uunngåelig at det i større eller mindre grad eksisterer et motsetningsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Selv i et moderne arbeidsliv som det norske hvor man har sterk grad av lovregulering av både arbeidsgivere og arbeidstakeres rettigheter, vil det alltid eksistere ulike interesser som ikke kan lovreguleres direkte. Det beste og mest praktiske eksemplet

Hvem eller hva er en tillitsvalgt?

Den tillitsvalgte er et bindeledd mellom de ansatte og ledelsen. Den tillitsvalgtes rolle er særlig fremtredende i lokale forhandlinger. Lokale forhandlinger gjelder i hovedsak lønnsforhandlinger mellom en bedrift og dens ansatte, i motsetning til kollektive forhandlinger som gjelder grupper av ansatte. Den tillitsvalgte bør derfor ha god oversikt over de ansattes lønnsutvikling samt den enkeltes

Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale er en skriftlig avtale (skriftlighet er en absolutt forutsetning for at det skal være snakk om en tariffavtale) inngått mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller mer vanlig – en arbeidsgiverforening. Den forplikter begge parter så lenge den gjelder. Denne forpliktelsen viser seg blant annet ved at bestemmelser i en individuell arbeidsavtale som

Hva menes med streik, lockout og annen arbeidskamp?

Den norske arbeidstvistloven definerer streik som: “hel eller delvis arbeidsstans som arbeidstakere i fellesskap eller i forståelse med hverandre iverksetter for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening. Som ledd i en streik regnes også når vedkommende bedrift søkes sperret for arbeidskraft.” Streik er et aktuelt

Hva er en fagforening?

Ordet fagforening knytter seg alltid til arbeidstakersiden i arbeidslivet. Av og til brukes også arbeidstakerorganisasjon, arbeidstakerforening og fagforbund om samme «fenomen» – en sammenslutning av arbeidstakere som kjemper for sine rettigheter overfor arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening som representerer arbeidsgiver. I den sentrale lov på det kollektive området innen arbeidsretten – arbeidstvistloven, brukes begrepet fagforening. I tjenestetvistloven,

Hvordan unngå unødvendig dyre nedbemanninger og sluttpakker

Når konjunkturene svinger og inntjeningen til virksomhetene reduseres får lederne på flere nivåer press på seg. På den ene siden forventer eierne resultater -og hvis resultatene uteblir skal tiltak iverksettes straks. På den andre siden har vi de ansatte som lukter lunta. Fra å dreie seg om fag dreier samtalene fort over på ansiennitet og

Innsyn i den ansattes e-post

Av og til har en bedrift behov for å skaffe seg tilgang til en ansatts e-poster. Under her redegjør våre arbeidsrettseksperter for når det er rettslig adgang til dette. Ta gjerne kontakt med oss for en rask rådføring før slik beslutning tas, da dette er et område arbeidsgivere skal trå varsomt. Datatilsynet har laget egne retningslinjer Disse

Varslingssak

Ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i en bedrift. Her skal vi kort redegjøre om regelverket i såkalte varslingssaker Når kan en ansatt varsle om kritikkverdige forhold? Så lenge er varslingen er forsvarlig kan en ansatt alltid varsle om kritikkverdige forhold. Hva kan være kritikkverdige forhold? Dette kan i prinsippet være hva

Virksomhetsoverdragelse

Under her svarer våre advokater på hva en virksomhetsoverdragelse er og hvilke arbeidsrettslige konsekvenser det får for ansatte at det skjer en slik overdragelse. Hva regnes som en virksomhet? Begrepet skal tolkes vidt. Alle bedrifter og foretak som omfattes av arbeidsmiljøloven vil være en virksomhet. Det er først når det ikke er virksomheten som helhet

Oppsigelse pga alder

Når kan man si opp en ansatt pga alder? Etter de nye reglene om dette i arbeidsmiljøloven er nå grensen 72 år, mot tidligere 70 år. Når denne alderen er nådd hos en ansatt kan man bringe arbeidsforholdet til opphør uten særlig grunn. Å bringe arbeidsforholdet til opphør ved fylte 72 år er en rettighet